Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Romanovski d.o.o. Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 119331 16 St, od 10.11.2016. godine, u 11,15 časova, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: "Romanovski" d.o.o. Banja Luka, Ulica vladike Platona broj 6, Banja Luka, MBS: 57-01-0290-11, JIB 4403385780003. Stečajni upravnik je Milovan Vuković iz Laktaša, Fruškogorska broj 8. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske" prijave stečajnom sudu svoja potraživanja u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske" prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju). Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja, na žiro račun republički javni prihodi - takse broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obavezu prema stečajnom dužniku da ih bez odgađanja izvršavaju prema stečajnom dužniku. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za utorak, 24.1.2017. godine, u 9.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva broj 108, sala za suđenje/prizemlje. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan, odmah nakon završetka ispitnog roč išta. Nalaže se Registru ovog suda i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Laktaši, da zabilježbu o otvaranju stečajnog postupka upišu u registar poslovnih subjekata, odnosno u zemljišnoknjižne registre ukoliko je stečajni dužnik vlasnik i posjednik nekretnina. Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda, 10.11.2016. godine. (57 0 St 119331 16 St-su)