GEMAX d.o.o .Zvornik

Više o GEMAX d.o.o .Zvornik

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom Gemax doo Zvornik

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da se Rješenjem broj: 59 0 L 030003 16 L, od 11.11.2016. godine, otvara postupak likvidacije nad likvidacionim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "Gemax" Zvornik, Braće Jugovića B-19, JIB 4403002010005, matični broj 11051430. 

Za likvidacionog upravnika imenuje se Miodrag Petrović, dipl. ekonomista iz Zvornika, Ul. Svetog Save br. 64. 
 Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske" o otvaranju postupka likvidacije prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu, u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. 
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske" o otvaranju postupka likvidacije obavijeste likvidacionog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje. 
 Pozivaju se povjerioci da izvrše uplatu sudske takse na ime prijave potraživanja, i to u vrijednosti od 1% od visine prijavljenog potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, i to na žiro račun broj: 562-099-00000556-87 kod NLB banke a.d. Banja Luka, vrsta prihoda: 722211, budžetska organizacija: 1086001, opština: 005, republičke sudske takse i prilože dokaz o uplati iste. 
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. 
Ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja zakazuje se za srijedu, 28.12.2016. godine, u 10,30 časova, u sobi br. 4 Okružnog privrednog suda u Bijeljini. 
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda i na internet stranici APIF. 

 (59 0 L 030003 16 L-su)