Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad likvidacionim dužnikom RFR-prima društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju i srodne usluge Prijedor

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 119239 16 L, od 16.11.2016. godine, zaključen likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom: "RFR-prima" društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju i srodne usluge Prijedor, Ulica majora Milana Tepi ća broj 12, Prijedor. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavljeno je na oglasnoj tabli Suda 16.11.2016. godine. (57 0 L 119239 16 L-su)