Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom Expert d.o.o. Teočak

Općinski sud u Tuzli, sudija Asmira Bešić, rješavajući o prijedlogu likvidatora za zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem "Expert" d.o.o. za proizvodnju, građevinarstvo, promet i usluge Teočak, Janja bb, nakonodržanog ročišta za ispitivanje prijava potraživanja dana 14.11.2016. godine, donio je dana 15.11.2016. godine RJEŠENJE ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad dužnikom "Expert" d.o.o. Teočak, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim registarskim brojem upisa 1-14115. Likvidator Husić Mehmed iz Teočaka razrješava se dužnosti likvidatora. Preostala imovina likvidacionog dužnika i to: potraživanja prema "Montgradnja" d.o.o. Ugljevik u iznosu od 609,40 KM, "Catputevi" d.o.o. Ugljevik u iznosu od 702,00 KM, "Izgradnja" d.o.o. Teočak u iznosu od 2.149,62 KM, "Arapovac putevi" d.o.o. Čelić u iznosu od 11.800,87 KM i "Integral MCG" d.o.o. Lopare u iznosu od 1.622,69 KM pripada osnivaču Husić Mehmedu iz Teočaka. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, a po pravosnažnosti će se po službenoj dužnosti izvršiti brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika. Broj 32 0 L 279160 16 L 15. novembra 2016. godine Tuzla (03-3-3438/16)