Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnom osobom M-5 Export d.o.o. Livno

Općinski sud u Livnu, likvidacijski sudac Jozo Mamić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnom osobom "M-5 Export" d.o.o. Livno, Lusnić b.b., na ročištu održanom dana 11.11.2016. godine, donio je sljedeći OGLAS 1.Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "M-5 Export" d.o.o.Livno, Lusnić b.b. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora Mijo Kovač, direktor društva. 3. Po pravomoćnosti ovog rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz registra Općinskog suda u Livnu, koje je upisano u matični registarski broj 1857, a po rješenju broj U/I-78/2003 od 27.03.2003. godine. 4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagača. Broj 68 0 L 038318 16 L 11. studenoga 2016. godine Livno (03-3-3431/16)