Sarem d.o.o. Sarajevo

Više o Sarem d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Sarem d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Elma Zorabdić u likvidacionom postupku nad pravnim licem Društvo za unut rašnju i vanjsku trgovinu i transport "Sarem" d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 178 na ročištu održanom dana 10.11.2016. godine donio je slijedeći 


                                                                   OGLAS 
 1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu i transport "Sarem" d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 178. 
 2. Za likvidatora se imenuje NIJAZ OMEROVIĆ iz Sarajeva. 
 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 
 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-18111, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 
 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 
 Broj 65 0 L 566146 16 L 10. novembra 2016. godine Sarajevo