Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Stipić Grupa d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Elma Zorabdić, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Stipić Grupa d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzorSarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 1, na ročištu održanom dana 17.11.2016. godine,donio je slijedeći OGLAS 1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem Stipić Grupa d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzor Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 1 2. Za likvidatora se imenuje HARIS ŠILJAK iz Sarajeva. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0090-07, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 604154 16 L 17. novembra 2016. godine Sarajevo (O-981/16)