Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem RAIFFEISEN SPECIAL ASSET COMPANY d.o.o. Sarajevo

Opčinski sud u Sarajevu objavljuje sljedeći ZAKLJUČAK 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem RAIFFEISEN SPECIAL ASSET COMPANY DOO SARAJEVO, Društvo za finansijsko posredovanje, Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora ISMIĆ SULEJMAN, Visoko. 3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 65-01-0473-08 (stari broj 1-25421). Imovina likvidacionog dužnika, i to: Nekretnina označena kao k.č. broj 103/E91, u naravi posebni dio stambeno-poslovnog objekta Lamela A, stan A8 - IV sprat, koji se sastoji od hola u površini od 4,08 m2, trpezarija plus dnevni boravak u površini od 44,56 m2, sobe roditeljske u površini od 15,64 m2, sobe dječije u površini od 13,11 m 2, sobe dječije u površini od 16,36 m2, hodnika u površini od 15,30 m2, kupatila u površini od 5,93 m 2, kupatila u površini od 4,62 m 2, WC u površini od 2,60 m2, natkrivene terase u površini od 4,70 m2, u ukupnoj površini od 126,90 m2, upisana u ZK uložak broj 135 KO SP Sarajevo Mahala CDŽDŽVI; Nekretnina označena kao k.č. broj 103/E46, u naravi posebni dio stambeno- poslovnog objekta - garažna mjesta u podrumu i to garažno mjesto označeno kao G11 u površini od 12,50 m2; Novac položen kod Raiffeisen bank Sarajevo u iznosu od 1.083.850,91 KM i Fiskalna kasa marke TRIM FAVOURITE SN AA075900, Uručuje se osnivaču društva RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA, sa dijelom 1/1. 4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača. Broj 65 0 L 553794 16 L 10. novembra 2016. godine Sarajevo (03-3-3407/16)