Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom PRIMORKA AUTO d.o.o. Mostar

Općinski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Majni Lovrić, u likvidacijskom postupku nad društvom PRIMORKA AUTO d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bišće Polje bb, (zgrada PRIMORKE d.o.o.), zastupanog po z.z. Branku Matijeviću, vanraspravno dana 15.11.2016. godine donosi sljedeće 


                                                  RJEŠENJE

 1. Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom PRIMORKA AUTO d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bišće Polje bb (zgrada PRIMORKE d.o.o.), za likvidatora se imenuje Milka Musa iz Mostara. 
 2. Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 
 3. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti. 
 4. Rješenje se ima dostaviti Registarskom odjelu ovog suda, na matični registarski broj subjekta upisa br. 1-10575 radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka. 
 5. Rješenje o pokretanju likvidacijskogpostupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 6. Ročište radi ispitivanja prijavljenih potraživanja održat će se dana 16.01.2017. god. u 09,30 sati u prostorijama suda (soba 44/I). 
 7. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača. 
 Broj 58 0 L 182207 16 L 15. studenoga 2016. godine Mostar