Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem EMACO d.o.o. Bihać

Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Senja Džafić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem d. o.o."EMACO"-Bihać, na ročištu, dana 08.11.2016. godine, donio je sljedeći OGLAS Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o."EMACO"- Bihać, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 17-01-1328-09. Za likvidatora se postavlja Emilio Janda, direktor i zakonski zastupnik društva, Bihać. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, prijave potraživanja ovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti. Određuje se upis zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, matični broj subjekta 17-01-1328-09. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga suda. Broj 17 0 L 067750 15 L 08. novembra 2016. godine Bihać (03-3-3403/16)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi