AGRO-PROJEKT doo Bihać

Više o AGRO-PROJEKT doo Bihać

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravnog lica AGRO-PROJEKT d.o.o. Bihać

Općinski sud u Bihaću, postupajući po stečajnom sudiji Aladinu Bajriću, povodom prijedloga predlagača D.o.o "AGRO-PROJEKT" Bihać, ulica Edhema Mulabdića bb, zast. po punomoćniku Amir u Kurbegoviću, advokatu iz Bihaća, da se nad imovinom pravnog lica D.o.o "AGRO-PROJEKT" Bihać, otvori stečajni postupak, dana 16.11.2016. godine donio je slijedeće


                                                                             RJEŠENJE

 1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica D.o.o "AGRO-PROJEKT" Bihać sa sjedištem u Bihaću, ulica Edhema Mulabdića bb. 
 2. Za stečajnog upravnika imenuje se Muhamed Žunić, dipl. ecc. iz Cazina. 
 3. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se dan srijeda 16.11.2016. godine u 14,00 sati. 
 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja sudu, u dva primjerka s dokazima i pozivom na broj 17 0 St 078633 16 St. 
 5. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja kako slijedi: a. do 1.000,00 KM vrijednosti potraživanja 5% takse, b. do 5.000,00 KM vrijednosti potraživanja 4% takse, c. na iznose preko 5.000,00 KM vrijednosti potraživanja, 3% takse, a najviše 10.000,00 KM. d. Povjeriocima koji uz podnesenu prijavu potraživanja ne prilože dokaze o uplaćenoj taksi, prijava će biti vraćena. 
 6. Taksa se ima uplatiti na račun budžeta USK-a broj 3380002210005877, vrsta prihoda 722221, otvoren kod UniCredit bank DD Mostar, Filijala Bihać. 
 7. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnikada svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. 
 8. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Pri tome je potrebno navesti predmet na kojem se potražuje pravo osiguranja, vrstu i osnov nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje. 
 9. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u registru Općinskog suda Bihać MBS: 17-01-0228-10 i na svim nekretninama stečajnog dužnika koje se vode u Katastru Grada Bihać i Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Bihaću. 
 10. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj tabli ovog suda, a isti se ima dostaviti "Službenim novinama Federacije BiH".
11. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan petak, 20.01.2017. godine u 09,00 sati u zgradi Općinskog suda u Bihaću, soba broj 49/III. 12. Istog dana nakon održanog ispitnog ročišta bit će održana i Skupština povjerilaca. 
 Broj 17 0 St 078633 16 St 16. novembra 2016. godine Bihać