EKSTERIJER BAU d.o.o. Maglaj

Više o EKSTERIJER BAU d.o.o. Maglaj

Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim subjektom građevinsko, prometno i uslužno društvo Eksterijer bau d.o.o. Maglaj

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramović, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom Građevinsko, prometno i uslužno društvo "EKSTERIJER BAU" d.o.o. Maglaj, Tržni centar bb, Maglaj, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0355-11, kojeg zastupa likvidator Rizo Mezetović, advokat iz Maglaja, Viteška bb, dana 26.12.2012. godine, donio je slijedeće RJEŠENJE Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim subjektom Građevinsko, prometno i uslužno društvo "EKSTERIJER BAU" d.o.o. Maglaj, Tržni centar bb, Maglaj, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0355-1 1. Razrješava se dužnosti likvidatora Rizo Mezetović, advokat izMaglaja,Viteška bb. Po pravomoćnosti ovog Rješenja navedena firma brisat će se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda,matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0355-11 i svih javnih registara, a ovo Rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči Suda. Broj 43 0 L 072969 12 L 26. decembra 2012. godine Zenica (03-3-37/13)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi