Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom 2A d.o.o. društvo za unutarnju i spoljnu trgovinu, Banovići

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Alma Mujčinović, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "2A" doo dr uštvo za unutarnju i spoljnu trgovinu, Selo Banovići bb, Banovići, dana 12.10.2016. godine, donosi RJEŠENJE OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "2A" doo društvo za unutarnju i spoljnu trgovinu, Selo Ba novići bb, Banovići, MBS-1-9065, sa danom 12.10.2016. godine u 13,30 sati. Za likvidatora se imenuje Demirović Alen iz Banovića. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužni ka, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo dsiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan PONEDJELJAK 05.12.2016. godine, sa početkom u 09,00 sati, kancelarija broj 96/V. Broj 32 0 L 285750 16 L 12. listopada 2016. godine Tuzla (03-3-3121/16)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi