Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem LINDE PLIN d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionompostupku nad pravnim licem LINDE PLIN DOO SARAJEVO, ulica Fra Anđela Zvizdovića broj 1, Sarajevo na ročištu održanom dana 27.09.2016. godine, objavio je slijedeći OGLAS 1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem LINDE PLIN DOOSARAJEVO, ulica Fra Anđela Zvizdovića broj 1, Sarajevo. 2. Za likvidatora se imenuje advokat Nedžida Salihović, advokat iz Sarajeva. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-23868 radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 514789 15 L 27. septembra 2016. godine Sarajevo (O-835/16)