Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Condor Real d.o.o. za poslovanje nekretninama Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Potogija Jasenka, u likvidacionom postupku nad pravnim licem CONDOR REAL d.o.o. za poslovanje nekretninama Sarajevo, ul.Halilovići br. 6, na ročištu održanom dana 24.12.2012. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem CONDOR REAL d.o.o. za poslovanje nekretninama Sarajevo, ul. Halilovići br. 6. 2. Za likvidatora se imenuje KOVAČEVIĆ-MARIJANOVIĆ SABINA iz Sarajeva, ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 27. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano umatični registarski broj subjekta upisa 1-26268, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 28410 12 L 24. decembra 2012. godine Sarajevo (O-1224/12)