Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom Skynet d.o.o. za kompjuterski inženjering i trgovinu Kalesija

Općinski sud u Tuzli, sudija Asmira Bešić, odlučujući o prijedlogu za otvaranjelikvidacionog postupka nad imovinom "Skynet "d.o.o. za kompjuterski inženjering itrgovinu Kalesija, ul. Kalesijskog odreda br. 32, nakon saslušanja zakonskogzastupnika društva na ročištu koje je održano dana 20.09.2016. g., donio je dana22.09.2016. g. slijedeće RJEŠENJE OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "Skynet" d.o.o. zakompjuterski inženjering i trgovinu Kalesija, sa danom 22.09.2016. g. u 11.30 sati.Za likvidatora se imenuje direktor Mešić Dino, Kalesija koji je dužan odmahizvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti sudu. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanjaoglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanjalikvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganjadokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavupotraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manjaod 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-računbudžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju napredmetima imovine likvidacionog dužnika , te je potrebno navesti predmet na komese potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potraživanja.Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bezodlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenimnovinama Federacije BiH".Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 21.11.2016. godine, sa početkom u 9,00 sati. Broj 32 0 L 265437 16 L 22. septembra 2016. godine Tuzla (03-3-2845/16)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi