Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad DMS društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Travnik

Općinski sud u Travniku, po sucu Ivi Žabić, u likvidacionom postupku nadpredlaganjem "DMS" društvo za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo d.o.o.Travnik, z.z. - Miroslavu Dovedan iz Travnika, objavljuje slijedeći OGLAS Provest će se postupak likvidacije nad "DMS" društvo za proizvodnju, trgovinui usluge d.o.o. Travnik, Kalibunar 24/B - Travnik, zastupan po direktoru MiroslavuDovedan iz Travnika, upisano u sudski registar Rješenjem Općinskog suda uTravniku br. 051-Reg-09-000452 od 28.07.2009. godine, matični broj subjektaupisa 51-01-0395-09 (stari broj 1-3795). Za likvidatora se postavlja MIROSLAV DOVEDAN, sin Save iz Travnika. Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i sve obvezedruštva. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenimnovinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa,prijave svoja potraživanja ovome sudu, a ukoliko nitko od povjeritelja ne prijavisvoja potraživanja od dana objavljivanja oglasa, smatrat će se da je likvidacionipostupak zaključen. Po proteku navedenog roka, i nakon što rješenje o zaključenju likvidacionogpostupka postane pravomoćno "DMS" dru štvo za proizvodnju, trogivnu i usluged.o.o. Travnik, sa sjedistem u Kalibunar 24/B, Travnik, brisat će se iz sudskogregistra i drugih javnih registara. Imovina koja je preostala pripada osnivaču društva, kojom on odgovara zaobveze prema trećim osobama, koje bi eventualno nakon pravomoćnosti rješenjaimale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 51 0 L 113755 16 L 16. rujna 2016. godine Travnik (03-3-2814/16)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi