Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom Škoda Centar d.o.o. Bihać

Općinski sud u Bihaću u likvidacionom postupku nad pravnim licem Škoda Centar D.O.O. Bihać na ročištu održanom dana 08.09.2016. godine donio je slijedeće RJEŠENJE Provešće se likvidacioni postupak nad firmom Škoda Centar D.O.O. Bihać, ulica Plješevička 157. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja, a ukoliko nitko od povjeril aca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će biti zaključen. Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Nail Husetić iz Bihaća. Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog rješenja i pravomoćnosti rješenja o zaključenju postupka nad navedenom firmom, koja je upisana u registar 17-01-0125- 08 prema rješenju Općinskog suda u Bihaću br.017-0-Reg-08-000551 od 02.10.2008. godine, brisat će se iz registra Općinskog suda Bihać i iz svih javnih registara, a osnivač se obavezuje da s nosi sve troškove likvidacionog postupka. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Određuje se upis zabilježbe o pokret anju likvidacionog postupka u sudskom registru Općinskog suda Bihać. Broj 17 0 L 077398 16 L 21. septembra 2016. godine Bihać (03-3-2825/16)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi