Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad društvom IVOŠ d.o.o. Novi Travnik

Općinski sud u Travniku, po sucu Ivi Žabić, u likvidacionom postupku nadpredlagateljem "IVOŠ" d.o.o. Novi Travnik, zastupan po z.z. - direktoru Kati Ivoš iz Novog Travnika, objavljuje slijedeći OGLAS Provest će se postupak likvidacije nad društvom "IVOŠ" d.o.o. Novi Travnik sasjedištem Vilenička b.b., Novi Travnik, zastupano po zakonskom zastupniku KatiIvoš, kći Ive, iz Novog Travnika, upisano u sudski registar Rješenjem Općinskogsuda u Travniku br. 051-0-Reg-16-000273 od 20.05.2016. godine, matičniregistarski broj subjekta upisa 51-01-0034-16. Za likvidatora se postavlja KATA IVOŠ, kći Ive iz Novog Travnika. Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i sve obvezedruštva. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenimnovinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa,prijave svoja potraživanja ovome sudu, a ukoliko nitko od povjeritelja ne prijavisvoja potraživanja od dana objavljivanja oglasa, smatrat će se da je likvidacionipostupak zaključen. Po proteku navedenog roka, i nakon što rješenje o zaključenju likvidacionogpostupka postane pravomoćno društvo "IVOŠ" d.o.o. Novi Travnik, brisat će se izsudskog registra i drugih javnih registara. Imovina koja je preostala pripada osnivaču društva, kojom on odgovara zaobveze prema trećim osobama, koje bi eventualno nakon pravomoćnosti rješenjaimali imovinsko pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 51 0 L 115844 16 L 16. septembra 2016. godine Travnik (03-3-2815/16)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi