Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika KULUGLIJA d.o.o. Kladanj

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao stečajni sudija, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "KULUGLIJA" doo Kladanj, za proizvodnja i transport, ul. Starić 1 matični br. subjekta: 1-12983, dana 06.09.2016. godine, donio je sljedeće 

                                                  
                                                       RJEŠENJE 

 I OTVARA SE stečajni postupak nad imovinom dužnika "KULUGLIJA" doo Kladanj, za proizvodnju i transport, ul. Starić 1, matični br. subjekta: 1-12983. 
 II Stečajni postupak se otvara sa danom 06.09.2016. godine u12,00 sati, kada se rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na oglasnoj tabli Suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
 III Za stečajnog upravnika imenuje se Osmo Forčaković iz Živinica. 
 IV Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu sa odredbamaZakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član 110. Zakona), te prilože dokaz ouplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj: 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona. 
 V Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom novinama Federacije BiH", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje. 
 VI Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. 
 VII Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar Općinskog suda Tuzla, zemljišne knjige Općinskog suda u Živinice, Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kladanj.
 VIII Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kojem će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan ponedjeljak 07.11.2016. godine u 11,00 sati, u zgradi Općinskog suda u Tuzli, ulica M.Tita br. 137, sudnica 33, sprat I. 
 IX Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se ponedjeljak 07.11.2016. godino u 11,30 sati, na istom mjestu nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.