Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad G.M.T. PREFABRIKACIJA d.o.o. Gračanica

Općinski sud u Tuzli, sudija Asmira Bešić, odlučujući o prijedlogu za pokretanje stečajnog postupka nad G.M.T. " Prefabrikacija" doo društvo za građevinarstvo, montažu, transport i prefabrikaciju, Zanatski centar Europa bb, Gračanica, nakon održanog ročišta dana 29.07.2016. g. na kojem je razmatran izvještaj privremenog stečajnog upravnika, dana 31.08.2016. g. donio je


RJEŠENJE

 


I OTVARA SE stečajni postupak nad G.M.T. "Prefabrikacija" doo društvo za građevinarstvo, montažu, transport i prefabrikaciju, Zanatski centar Europa bb Gračanica, matični brojsubjekta upisa: 1-13141.

II Stečajni postupak otvara se sa danom srijeda, 31.08.2016. g. u14,00 sati, kada se rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na oglasnoj tabli Suda. Oglas o otvaranju stečajnogpostupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

III Za stečajnog upravnika imenuje se Osmo Forčaković iz Živinica, sa aktuelne liste stečajnih upravnika.

IV Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član110. Zakona), te prilože dokaz ouplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj: 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona.

V Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom novinama Federacije BiH", obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje.

VI Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.

VII Otvaranje stečajnog postupka upisat će se u sudski registar Općinskog suda u Tuzli, Zemljišne knjige Općinskog suda u Gračanici te kod Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Gračanica.

VIII Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kojem će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan petak, 21.10.2016. g. u 11,00 sati u kancelariji suda broj 50/II.

IX Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se dana petak, 21.10.2016. g. odmah nakon zaključenja ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.

Broj 32 0 St 269175 16 St
31. augusta 2016. godine
Tuzla