Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom Berlit-ex Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Zajmović Hakija, rješavajući po prijedlogu predlagača "BERLIT-EX" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Zovik bb, Hadžići, koga zastupa zakonski zastupnik Asim Selimović, da se nad njim kao dužnikom otvori stečajni postupak dana 05.10.2012. godine, donio je slijedeći 


                                                     OGLAS 

 1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom "BERLIT-EX" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Zovik bb, Hadžići. 
 2. Za stečajnog upravnika imenuje se Fako Džemal, ul. Krste Hegedušića 130, Sarajevo, osoba sa liste stečajnih upravnika Federacije BiH. 
 3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 05.12.2012. godine u 10,30 sati. 
 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi: Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM. Taksu uplatiti na račun br. 3380002210019263 kod UNICREDIT BANK SARAJEVO. Razlučni povjerioci označavaju u prijavi dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. Izlučni povjerioci označavaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 
 5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. 
 6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. 
 7. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registruOpćinskog suda u Sarajevu umatičnom registarskom broju subjekta upisa broj 65-01-0847-09 (stari broj 1-6149). 
 8. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana 03.10.2012. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 9. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan SRIJEDA 30.01.2013. godine u 10,30 sati, soba broj 231/II Istog dana nakon ispitnog ročišta održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište). 
 Broj 65 0 St 278274 12 St 05. decembra 2012. godine Sarajevo