Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom AKORD HD d.o.o. Mostar

Općinski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Ivani Soldić, u likvidacijskom postupku nad društvom "AKORD HD" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Tabornika Ive Zelenike br. 1, kojeg zastupa direktor Hrvoje Miličević, donio je sljedeće RJEŠENJE I. Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "AKORD HD" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Tabornika Ive Zelenike br. 15. II. Za likvidatora se imenuje Boško Raguž, dipl. iur. iz Mostara, ul. Akademika Zovke br. 10. Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obveza pravne osobe. III. Pozivaju se svi vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovome Sudu (na broj 58 0 L108509 12 L2), a ukoliko se ne prijavi nitko od vjerovnika, likvidacijski postupak će se zaključiti. IV. Zakazuju se ispitno i izvještajno ročište za dan utorak, 29.01.2013. godine s početkom u 9,30 sati, koje će se održati u sudnici br. 107/I, na koje se pozivaju predlagatelj, likvidator i svi vjerovnici koji prijave tražbinu. V. OvoRješenje će se dostaviti Registru društava ovog Suda naMatični registarski broj subjekta upisa 1-7989, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka. VI. Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". VII. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagatelja. Broj 58 0 L 108509 12 L 2 06. prosinca 2012. godine Mostar (03-3-3108/12)