Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem BALAGIĆ d.o.o. Ključ

Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Senja Džafić, rješavajući u postupkuprovođenja likvidacije nad pravnim licem DOO "BALAGIĆ" SANICA-KLJUČ, naročištu, dana 17.08.2016. godine, donio je sljedeći OGLAS Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem DOO "BALAGIĆ"SANICA-KLJUČ, upisano u sudski re gistar ovoga suda pod brojem 1-196/2000. Za likvidatora se postavlja Mirsada Balagić, direktor i zakonski zastupnikdruštva, Ključ. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u"Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, prijave potraživanjaovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanja, likvidacionipostupak će se zaključiti. Određuje se upis zabiiježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskomregistru, matični broj subjekta 1-196/2000. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga suda. Broj 17 0 L 071423 15 L 17. augusta 2016. godine Bihać (03-3-2541/16)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi