Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom Prometno uslužno društvom ASC-AWUS d.o.o. Visoko

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionompostupku nad firmom Prometno uslužno društvo "ASC-AWUS" d.o.o. Visoko,Donja Zimča broj 10., Visoko, koga zastupa punomoćnik Mehmed Vranac, advokatiz Visokog, na ročištu dana 11.08.2016. godine, donio je RJEŠENJE Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Prometno uslužno društvom"ASC-AWUS" d.o.o. Visoko, Donja Zimča broj 10., Visoko, ID broj:4218717700007, matični broj subjekta upisa 43-01- 0457-10. Za likvidatora se imenuje Vranac Selma, Visoko. Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popisobaveze društva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanjaoglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanjalikvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganjadokaza o osnovanosti potraživanja. Rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra Općinskog suda Zenica radi upisazabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. Ovo rješenje će se objaviti na Oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinamaFederacije BiH". Broj 43 0 L 134621 16 L 11. augusta 2016. godine Zenica (03-3-2465/16)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi