Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Avto Aktiv BH d.o.o. Sarajevo

Općinski sud Sarajevo objavljuje slijedeći OGLAS 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AVTO AKTIV BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kemala Kapetanovća br. 45, Sarajevo. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora ETEROVIĆ AMILA, advokat iz Sarajeva. 3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0058-07, a po Rješenju broj 065-0-Reg-07-002935 od 30.10.2007. godine. 4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 296062 12 L 12. juna 2013. godine Sarajevo (O-542/13)