Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika AHMIČEVIĆ A.K. Gračanica

Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović, kao stečajni sudija, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "AHMIČEVIĆ A.K." d.o.o. za unutrašnji i vanjski promet Gračanica, Pribava bb, dana 14.07.2016. godine, donio je sljedeće 


                                             RJEŠENJE 

 I. Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika "AHMIČEVIĆ A.K." d.o.o.za unutrašnji i vanjski promet Gračanica,Pribava bb, matični broj subjekta:1-12546. 
 II. Stečajni postupak se otvara sa danom 14.07.2016. godine u11,00 sati, kada serješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na Oglasnoj tabli suda.Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinamaFederacije BiH".
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Forčaković Osmo iz Živinica. 
 IV. Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnikaprivremeno se moraju obustaviti. 
 V. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa ootvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka uskladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član110. Zakona), te prilože dokaz ouplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja uiznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj: 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona. VI. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa ootvaranju stečajnog postupka u "Službenom novinama Federacije BiH",stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražujepravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranopotraživanje. 
 VII. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. 
 VIII.Otvaranje stečajnog postupka ima seupisati u sudski registar Općinskog suda Tuzla, Zemljišne knjige Općinskog suda u Gračanici, te kod Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Gračanica. 
 IX. Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kome će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan ČETVRTAK, 29.09.2016. godine u 11,00 sati, uzgradi Općinskog suda u Tuzli, Ulica M.Tita br. 137, sudnica 96/V. 
 X. Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se dana ČETVRTAK, 29.09.2016. godine na istom mjestu nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja. 

 Broj 32 0 St 270013 16 St 14. jula 2016. godine Tuzla