Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad nad pravnim licem Graffo M Društvo za grafičku djelatnost, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo

Općinski sud Sarajevo objavljuje slijedeći OGLAS 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "GRAFFO M" Društvo za grafičku djelatnost, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Avde Smajlovića br. 3A. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora MILAVICA EDIN iz Sarajeva, ul. Kamenolom br. 23. 3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz RegistraOpćinskog suda u Sarajevu, koje je upisano umatični broj subjekta broj 1-24313, a poRješenju broj 65 0L231466 12Lod 27.06.2012. godine. 4. Nekretnine pravnog lica "GRAFFO M" Društvo za grafičku djelatnost, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Avde Smajlovića br. 3A, upisane u zk. ul. broj 18794 KPU Novo Sarajevo, prenose se na osnivačaMilavica (Husein) Edina iz Sarajeva, ul. Kamenolom br. 23, JMB 1702973173233. 5. Nalaže Zemljišnoknjižnom uredu ovog Suda da izvrši prijenos vlasništva na nekretninama u skladu sa stavom 4. ovog Rješenja. 6. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 231466 12 L 24. decembra 2012. godine Sarajevo (O-1208/12)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi