Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom A-MEŠA d.o.o. Cazin

Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija SenjaDžafić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem"A-MEŠA" d.o.o.-Cazin, na ročištu, dana 19.12.2012. godine, donio je sljedeći OGLAS Zaključuje se likvidacioni postupak nad društvom "A-MEŠA" d.o.o. - Cazin, upisano u sudski registar ovoga Suda pod brojem 1-2452-00. Likvidator Pašić Rasima razrješava se dužnosti likvidatora. Po pravomoćnosti ovoga Rješenja, društvo "A-MEŠA" d.o.o. - Cazin, brisat će se iz sudskog registra ovoga Suda i svih javnih registara. Sadržaj ovog oglasa bit će objavljen na oglasnoj tabli ovoga Suda i u"Službenim novinama Federacije BiH". Broj 17 0 L 032924 11 L 19. decembra 2012. godine Bihać (03-3-3260/12)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi