Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom trgovačko-uslužno društvo Niko Zenica d.o.o Zenica

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom TRGOVAČKO-USLUŽNO DRUŠTVO "NIKO" ZENICA D.O.O., Zenica, Jevrejska broj 2, koga zastupa osnivač Ljuboja Niko, Londža br. 92, Zenica, na ročištu održanom dana 19.12.2012. godine, donosi RJEŠENJE Provest će se likvidacioni postupak nad firmom TRGOVAČKO-USLUŽNO DRUŠTVO "NIKO" ZENICA D.O.O., Zenica, Jevrejska broj 2, ID broj 4218133110003, matični broj subjekta upisa 1-7007. Za likvidatora se imenuje Ljuboja Niko, Londža br. 92, Zenica. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveze Društva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 063840 12 L 19. decembra 2012. godine Zenica (03-3-3241/12)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi