IPS BH d.o.o. Sarajevo

Više o IPS BH d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem IPS BH d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija ZajmovićHakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem"IPS BH" Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Butmirska cesta br. 14, Sarajevo - Ilidža, na ročištu održanom dana 25.12.2012. godine, donio je slijedeći

 

                                                                                     OGLAS

 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "IPS BH" Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Butmirska cesta br. 14, Sarajevo - Ilidža.

2. Za likvidatora se imenuje EDIN SULJIĆ, advokat iz Sarajeva.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01- 0499-09, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 241992 12 L

25. decembra 2012. godine

Sarajevo

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi