Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem SAUDIJSKO BOSANSKA Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge i promet nekretninama Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Sanja Jaramaz-Dedić ulikvidacionom postupku nad pravnim li cem "SAUDIJSKO BOSANSKA" Društvosa ograničenom odgovornošću za usluge i promet nekretninama Sarajevo, ul. ReisaDžemaludina Čauševića br. 4, Sarajevo-Centar, na ročištu održanom dana07.03.2016. godine donio je slijedeći ZAKLJUČAK 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "SAUDIJSKOBOSANSKA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge i prometnekretninama Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 4, Sarajevo-Centar. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora Palić Ibrahim iz Sarajeva. 3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registraOpćinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta upisa65-01-0821-13, a po rješenju broj 065-0-RegZ-15-002065 od 30.03.2015.godine. 4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 483733 15 L 07. marta 2016. godine Sarajevo (O-341/16)