Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zdravstvena ustanova Apoteka Una Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0St 115884 15 St, od 21.3.2016. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnimdužnikom: Zdravstvena ustanova Apoteka "Una" Banja Luka, sa sjedištem uUlici Jovana Dučića broj 2, Banja Luka. Stečajni upravnik je Vlajko Gurešićiz Banje Luke. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra čunajući odisteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupkau "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave Sudu svoja potraživanjapismenom prijavom, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja,u dva primjerka. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući odisteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u"Službenom glasniku Republike Srpske", prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovzahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmetimovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 115. Zakona o stečajnom postupku). Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja, na žiro računrepublički javni prihodi - takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj:722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001, u iznosu od 1% odvrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM nitiveća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitnoročište) zakazuje se za srijedu, 25.5.2016. godine, u 11,00 časova, u zgradiOkružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva 108, sala za suđenje/prizemlje. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnikaodlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti danodmah nakon završetka ispitnog roč išta. Rješenje i oglas o otvaranju stečajnogpostupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 21.3.2016. godine. (57 0 St 115884 15 St-su)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi