Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad Sensi-tours d.o.o. Banovići

Općinski sud u Tuzli, sudija Asmira Bešić, odlučujući o prijedlogu za otvaranjestečajnog postupka nad "Sensi-tours" doo za turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge Banovići, Mačkovac bb, nakon održanog ročišta dana 11.03.2016. g., donio je dana 14.03.2016. godine slijedeće

                                                             RJEŠENJE


I Otvara se stečajni postupak nad "Sensi-tours" d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge Banovići, Mačkovac bb, matični broj subjekta upisa: 1-11924.
II Stečajni postupak se otvara sa danom 14.03.2016. g. u 13,00 sati kada se rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na Oglasnoj tabli suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
III Za stečajnog upravnika imenuje se Osmo Forčaković iz Živinice.
IV Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu sa odredbamaZakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član 110. Zakona), te prilože dokaz ouplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj 1321000256000080 -
Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona.
V Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH", obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje.
VI Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.
VII Otvaranje stečajnog postupka upisat će se u sudski registar Općinskog suda u Tuzli, Zemljišne knjige Općinskog suda u Banovićima, te kod Službe za geodetske i imovinsko- pravne poslove Općine Banovići.
VIII Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kojem će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan PETAK, 06.05.2016. g. u 09,00 sati u zgradi Općinskog suda u Tuzli, Ulica M. Tita br. 137, sudnica broj 50 - II sprat.
IX Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se dana PETAK, 06.05.2016. g. u 09,00 sati, odmah nakon zaključenja ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.

Broj 32 0 St 256140 15 St
14. marta 2016. godine
Tuzla