Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom Kuluglija d.o.o. Kladanj

Općinski sud u Tuzli, sudija Asmira Bešić, odlučujući o prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad pravnim li cem "Kuluglija" doo Kladanj, nakon održanog ročišta dana 02.03.2016. g., donio je 

 
                                                    RJEŠENJE 
Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "Kuluglija" d.o.o. Kladanj, sa danom 02.03.2016. g. u 13.00 sati. 
Za likvidatora se imenuje direktor Enver Hogić, advokat iz Tuzle. 
Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 
Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika , te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. 
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. 
Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 
Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 12.04.2016. g. u 13,30 sati.
Odluku o određivanju likvidatora sud je donio temeljem odredbe člana 6. Zakona o likvidacionom postupku FBiH.