Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Inograd d.o.o. Neum

Općinski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem društvom "INGOGRAD" d.o.o. Neum, sa sjedištem u Neumu,Mimoza 143,Neum, zastupanog po punomoćniku Raguž Petru, advokatu iz Neuma, na ročištu održanom dana 21.12. 2012. godine, donosi sljedeće RJEŠENJE Zaključuje se postupak likvidacije nad pravnim licem "INGOGRAD" d.o.o. Neum, sa sjedištem u Neumu, na adresi ulica Mimoza 143, Neum, upisanog u Registar Kantonalnog suda Mostar Rješenjem istoga Suda broj U/I-1589/2000 od 12.01.2001. godine sa registarskim brojem subjekta upisa 1-10346. Likvidator Društva Milinković Dalibor iz Čapljine razrješava se dužnosti likvidatora. Po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršit će se brisanje navedenog društva iz Registra privrednih subjekata ovoga Suda, kao i svih drugih javnih registara, a Rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli Suda i "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi postupka padaju na teret osnivača. Broj 58 0 L 118517 12 L 21. decembra 2012. godine Mostar (03-3-3277/12)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi