Brahe d.o.o. Vareš

Više o Brahe d.o.o. Vareš

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom društvo za promet, usluge i trgovinu Brahe d.o.o. Vareš

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom DRUŠTVO ZA PROMET, USLUGE I TRGOVINU BRAHE" d.o.o.Vareš, Budoželje bb, Vareš, koga zastupa osnivač i direktor Ibrahim Balta, Budoželje bb, Vareš, na ročištu održanom dana 04.12.2012. godine, donosi 
                                                        RJEŠENJE 

  1. Provest će se likvidacioni postupak nad firmom DRUŠTVO ZA PROMET, USLUGE I TRGOVINU "BRAHE" d.o.o. Vareš, Budoželje bb, Vareš, ID broj 4218319210008, matični broj subjekta upisa 1-8139. 
  2. Za likvidatora se imenuje Ibrahim Balta, Budoželje bb, Vareš.
  3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveze Društva. 
  4. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. 
  5. Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi