Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad firmom ČELIK 05 d.o.o. Zenica

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionompostupku nad firmom "ČELIK 05" d.o.o. Zenica, ul. Vatrogasni put broj 1., Zenica, odlučujući po prijedlogu likvidatora Ahmetspahić Mirnesa, ul. Patriotske lige bb. Nemila, za zaključenje likvidacionog postupka na navedenom firmom, nakon održanog ročišta dana 21.12.2015. godine, kome je prisustvovao likvidator Ahmetspahić Mirnes, donio je slijedeće RJEŠENJE Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom "ČELIK 05" d.o.o. Zenica, ul. Vatrogasni put broj 1., Zenica, matični broj subjekta upisa 43-01 -0018-08. Razrješava se dužnosti likvidatora Ahmetspahić Mirnesa, Nemila. Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena firma brisat će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, matični registar ski broj subjekta upisa 43-01-0018-08 i svih javnih registara. Ovo rješenje će se objaviti na Oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 121124 15 L 21. decembra 2015. godine Zenica (03-3-3608/15)