Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim subjektom Društvo za trgovinu i promet OMA d.o.o. Zenica

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramović, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom Društvo za trgovinu i promet "OMA" d.o.o. Zenica, Kulina bana - Plato tržnice, Zenica, matični registarski broj 43-01-0759-11 (stari broj 1-8212), koju zastupa likvidator Luković Omer,Mejdandžik br. 3, Zenica, dana 21.12.2012. godine, donio je slijedeće RJEŠENJE Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim subjektom Društvo za trgovinu i promet "OMA" d.o.o. Zenica, Kulina bana - Plato tržnice, Zenica,matični registarski broj 43-01-0759-11 (stari broj 1-8212). Razrješava se dužnosti likvidatora Luković Omer, Mejdandžik br. 3, Zenica. Nekretnina upisana u zk. uložak br. 91 KO Zenica, označena sa k.č. 765/12, u naravi stambeno-poslovni objekat u Zenici, ul.AbdulAzizaAska Borića br. 41, koja se na imenu predmetnog društva vodi sa 1/1, pripada osnivaču Društva i to Luković Omeru, sinu Rifeta iz Zenice, ul.Mejdandžik br. 3, JMB 0504960190015 sa 1/1, te je slijedom naprijed navedenog privredno društvo, Društvo za trgovinu i promet "OMA" d.o.o. Zenica, Kulina bana - Plato tržnice, Zenica, DUŽNO TRPJETI da se u zemljišnim knjigama, kao vlasnik na predmetnoj nekretnini upiše osnivač istog Društva Luković Omer, sin Rifeta iz Zenice, ul. Mejdandžik br. 3. Po pravomoćnosti ovog Rješenja navedena firma brisat će se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0759-11 (stari broj 1-8212) i svih javnih registara, a ovo Rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči Suda. Broj 43 0 L 071631 12 L 21. decembra 2012. godine Zenica (03-3-3226/12)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi