Metboj d.o.o. u likvidaciji Sarajevo

Više o Metboj d.o.o. u likvidaciji Sarajevo

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Metboj Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija ZajmovićHakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "METBOJ" Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Mustafe Latifagića broj 3, Sarajevo, na ročištu održanom dana 25.12.2012. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "METBOJ" Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Mustafe Latifagića broj 3, Sarajevo. 2. Za likvidatora se imenuje ZUFER MULOVIĆ iz Sarajeva, ul. Mustafe Latifića br. 3. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano umatični registarski broj subjekta upisa 1-20269, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 222253 11 L 25. decembra 2012. godine Sarajevo (O-1220/12)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi