Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Milišić-Transport Društvo za transport, promet, usluge d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Potogija Jasenka, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "MILIŠIĆ-TRANSPORT" Društvo za transport, promet, usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Soukbunar br. 113, na ročištu održanom dana 26.12.2012. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem"MILIŠIĆ-TRANSPORT" Društvo za transport, promet, usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Soukbunar br. 113. 2. Za likvidatora se imenuje SILAJDŽIĆ ERMIN, advokat iz Sarajeva. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0615 (stari broj 1-15818), radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 287451 12 L 26. decembra 2012. godine Sarajevo (O-1233/12)