Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom ČELIK 05 d.o.o. Zenica

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionompostupku nad firmom "ČELIK 05 " D.O.O. ulica Vatrogasni put broj 1, Zenica, kojuzastupa direktor Ahmetspahić Mirnes, ul. Patriotske lige bb, Nemila, na ročištu dana10.09.2015. godine, donio je RJEŠENJE Provest će se likvidacioni postupak nad firmom "ČELIK 05" D.O.O. ulicaVatrogasni put broj 1, ID broj 4218604330009, matični broj subjekta upisa43-01-0018-08. Za likvidatora se imenuje Ahmetspahić Mirnes, Nemila. Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popisobaveze društva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanjaoglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidaci-onom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza oosnovanosti potraživanja. Rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra Općinskog suda Zenica radi upisazabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinamaFederacije BiH". Broj 43 0 L 121124 15 L 10. septembra 2015. godine Zenica (03-3-2585/15)