Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem NICHOLL CONSULTING d.o.o. za poslovni i menadžment konsulting Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Jasenka Potogija u likvidacionompostupku nad pravnim licem "NICHOLL CONSULTING" d.o.o. za poslovni imenadžment konsulting Sarajevo - "NICHOLL CONSULTING" Ltd. for businessand management Consulting Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 4, na ročištu održanomdana 14.09.2015. godine donio je slijedeći OGLAS 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "NICHOLL CONSULTING" d.o.o. za poslovni i menadžment konsulting Sarajevo - "NICHOLL CONSULTING" Ltd. for business and management Consulting Sarajevo, ul. Zmaja odBosne 4. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora advokat, Biser Adnan iz Sarajeva. 3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registraOpćinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta upisa65-01-0829-09, a po rješenju broj 065-0-RegZ-15-001185 od 23.02.2015.godine. 4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 488388 15 L 14. septembra 2015. godine Sarajevo (O-851/15)