Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem SAUDIJSKO BOSANSKA d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Jasenka Potogija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "SAUDIJSKO BOSANSKA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge i promet nekretninama Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 4, Sarajevo - Centar, na ročištu održanom dana 28.05.2015. godine, donio je slijedeće RJEŠENJE 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "SAUDIJSKOBOSANSKA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge i promet nekretninama Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 4, Sarajevo - Centar. 2. Za likvidatora se imenuje Palić Ibrahim iz Sarajeva. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0821-13, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 483733 15 L 28. maja 2015. godine Sarajevo (03-3-2550/15)