Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnom osobom S.G. TRADE & SERVICES d.o.o. Mostar

Općinski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Majna Lovrić, ulikvidacijskom postupku nad pravnom osobom "S.G. TRADE &SERVICES" d.o.o.Mostar sa sjedištem u Mostaru, Ul. Nikole Šubića Zrinskog bb zastupanog po zz.Direktoru Saša Kajgo, nakon zaključenog izvještajnog ročišta, dana 10.09.2015.godine, donio je na ročištu dana 10.09.2015. godine sljedeće RJEŠENJE I. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "S.G. TRADE &SERVICES" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Ul. Nikole ŠubićaZrinskog bb. II. Razrješava se dužnosti likvidatora Fatima Alikadić iz Konjica. III. Po pravomoćnosti ovog rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registradruštava Općinskog suda u Mostaru koja je upisana pod matičnim registarskimbrojem 58-01-0065-09. IV. Ovo rješenje objavit će se u "Službenom novinama Federacije BiH" i na oglasnojploči ovog suda. V. Troškovi postupka padaju na teret predlagatelja. Broj 58 0 164603 15 L 11. rujna 2015. godine Mostar (03-3-2556/15)