Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad Corona Projekt d.o.o. Bihać

Općinski sud u Bihaću likvidacioni sudija Vlatka Ivaniš, rješavajući u postupkuprovođenja likvidacije nad pravnim licem DOO "Corona Projekt" Bihać na ročištuodržanom dana 16.09.2015. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE Zaključuje se likvidacioni postupak nad DOO "Corona Projekt" Bihać upisanau registar br.-MBS 01-0684-13 prema rješenju Općinskog suda Bihać br.017-0-Reg-13-000598 od 10.09.2013. godine. Razrješava se dužnosti likvidator navedne firme Rado Ajdić. Po pravomoćnosti ovog rješenja firma DOO "Corona Projekt" Bihać, brisat ćese iz registra Općinskog suda Bihać i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog rješenjaobjavit će se u "Službenim novinama Fede racije BiH" i oglasnoj tabli ovog suda. Broj 17 0 L 066578 15 L 16. septembra 2015. godine Bihać (03-3-2593/15)