Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad firmom Radići-Kamenolom d.o.o. Zenica

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom Društvo za proizvodnju, eksploataciju, promet i usluge "RADIĆI-KAMENOLOM" d.o.o. Zenica, ulica Sarajevska 157, Zenica, odlučujući po prijedlogu likvidatora Brkić Mahira, Zenica, za zaključenje likvidacionog postupka na navedenom firmom, nakon održanog ročišta dana 11.09.2015. godine, kome je prisustvovao likvidator Brkić Mahir, donio je sljedeće RJEŠENJE Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom Društvo za proizvodnju, eksploataciju, promet i usluge "RADIĆI-KAMENOLOM" d.o.o. Zenica, ulica Sarajevska 157, Zenica, matični broj subjekta upisa 43 01-0397-10. Razrješava se dužnosti likvidatora Brkić Mahir Zenica. Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena firma brisati će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda matični registar ski broj subjekta upisa 43-01-0397-10 i svih javnih registara. Nekretnina naziva-Šuma Mladi Gaj, broj parcele 308/127, površine 4.500 m 2 upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 2447, Katastarska općina SP-KLOPČE, vlasništvo društva "RADIĆI-KAMENOLOM" d.o.o Zenica, sa udjelom 1/1, pripada osnivaču Brkić Mahiru, Zenica, sa dijelom 1/1. Broj 43 0 L 118663 15 L 11. septembra 2015. godine Zenica (03-3-2584/15)