Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom zemljoradnička zadruga Agrovrh p.o. Prnjavor

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj:57 0 L 113347 15 L, od 9.9.2015. godine, otvoren likvidacioni postupak nadlikvidacionim dužnikom: Zemljoradnička zadruga "Agrovrh" p.o. Prnjavor,Vojvode Putnika 78. Likvidacioni upravnik je Žarko Janković iz Prnjavora.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u "Službenomglasniku Republike Srpske", prijave svoja potraživanja ovom sudu pismenim podneskom uz obavezu prilaganja dokumentacije iz koje proizilaziosnovanost potraživanja, u dva primjerka. Povjerioci su dužni uplatiti taksuza prijavu potraživanja na žiro-račun republički javni prihodi - takse, broj:562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, opština: 002, budžetskaorganizacija: 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim dataksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a kopijuuplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici likvidacionogdužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za četvrtak, 26.11.2015. godine, u 12,00 časova, u zgradiOkružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gunduli ćeva 108, sudnica broj16/II. Rješenje i oglas o otvaranju likvidacionog postupka objavljeni su naoglasnoj tabli Suda, 9.9.2015. godine. (57 0 L 113347 15 L-su)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi