MOD KOMERC d.o.o. Banovići

Više o MOD KOMERC d.o.o. Banovići

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika MOD KOMERC d.o.o Banovići

Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović, kao stečajni sudija, u Stečajnom postupku nad imovinom dužnika "MOD KOM ERC" doo za proizvodnju, promet iusluge, Banovići, dana 21.08.2015. godine, donio je sljedeće


                                                              RJEŠENJE 

 I. Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika "MOD KOMERC" doo za proizvodnju, promet i usluge, Banovići, matični broj subjekta: 1-13287.
 II. Stečajni postupak se otvara sa danom 21.08.2015. godine u 09,30 sati, kada serješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na Oglasnoj tabli suda.Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinamaFederacije BiH".
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Forčaković Osmo iz Živinica.
 IV. Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se moraju obustaviti. 
 V. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa ootvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" prijavesvoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka uskladu sa odredbamaZakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član110. Zakona), te prilože dokaz ouplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja uiznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj: 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona. 
 VI. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa ootvaranju stečajnog postupka u "Službenom novinama FBiH", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovinestečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravoosiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje. 
 VII. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganjaizvrše.
 VIII.Otvaranje stečajnog postupka ima seupisati u sudski registar Općinskog sudaTuzla, Zemljišne knjige Općinskog suda u Živinicama, te kod Službe zaprostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Živinice. 
 IX. Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kojome će se ispitati prijavljenapotraživanja zakazuje se za dan četvrtak, 22.10.2015. godine u 08,30 sati, uzgradi Općinskog suda u Tuzli, Ulica M.Tita br. 137, sudnica - I sprat. 
 X. Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještajastečajnog upravnika odlučitio daljem toku stečajnog postupka održat će se za dan četvrtak, 22.10.2015. godine, u 09,00 sati, na istom mjestu nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja. 
 Broj 32 0 St 237932 15 St 21. augusta 2015. godine Tuzla