Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom T-Gradnja d.o.o. Tomislavgrad

Općinski sud u Livnu, likvidacijski sudac Jozo Mamić, u likvidacijskompostupku nad pravnom osobom "T-Gradnja" d.o.o. Tomislavgrad, na ročištuodržanom dana 22.07.2015. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "T-Gradnja" d.o.o.Tomislavgrad. 2. Za likvidatora se imenuje Vinka Matić, osnivač društva. 3. Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obavezapravne osobe. 4. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa naoglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svojapotraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od vjerovnika ne prijavi potraživanje,likvidacijskipostupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti registru Općinskog sudu u Livnu, na broj rješenja068-0-Reg-15-000012 od 02.02.2015. godine, evidentirano u matični registarskibroj subjekta upisa 68-01-0009-15, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskogpostupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacijskogpostupka objavit će se na oglasnoj tabli sudai u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 68 0 L 033944 15 L 22. srpnja 2015. godine Livno (03-3-2174/15)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi